Informasjon fra Norsk Kennel Klub 24. april 2020

 

Hundeeiernes organisasjon nærmer seg konkurs –
faller mellom to stoler når regjeringens krisepakker utformes

Norsk Kennel Klubs formål er hundevelferd, raseavl og aktiviteter for hundeeiere, og ikke økonomisk overskudd. Dette gjør at vi ikke får ta del i krisepakkene for små og mellomstore bedrifter, som statlig garanti på banklån og kontantstrømstilskuddet.
– Vi er mindre verdt som organisasjon enn vi ville vært om målet vårt var å skape utbytte til eiere, sier administrerende direktør Torbjørn Brenna.

Hvert år i november fyller NKK med 15 000 hunder og rundt 30 000 mennesker Norges Varemesse til randen. Statsminister Erna Solberg besøkte utstillingen i 2015. I år står årets største hundeutstilling i fare for å bli avlyst. Dette vil medføre milliontap for både NKK og ikke minst lokalt næringsliv i og rundt Lillestrøm (Foto: Ole Petter Opøien/Norges Varemesse)

NKK er hundeeiernes organisasjon. Vi jobber for at hunden skal ha en naturlig og god plass i samfunnsstrukturen. Arbeidet går ut på både å informere og lære opp hundeeierne våre, å lære barn om hundespråk og adferd, og å jobbe for at samfunnet tilrettelegges for at hunder skal kunne leve gode liv i sine omgivelser.
Vi er den eneste organisasjonen i Norge som har rettigheter fra den internasjonale organisasjonen FCI til å registrere rasehunder og føre stamtavler som viser slekt og helsetilstand i generasjoner bakover. Stambokregisteret («slektsregisteret» for hunder) har vi ført i 120 år – det er helt unikt, og uerstattelig.
NKK har aktiviteter som engasjerer mange mennesker over hele landet hver eneste dag og hver eneste uke. Siden 5. mars har 175 terminfestede arrangement blitt avlyst eller utsatt. I fjor hadde vi oppunder 24 000 påmeldinger til disse arrangementene. I tillegg kommer utallige treninger, kurs og sosiale sammenkomster for både medlemmer og andre som er interesserte i hund. Våre aktiviteter er viktig både for hunder og mennesker, både fysisk og sosialt, og vi er mange som gleder oss til å komme i gang igjen.
NKK er en viktig samarbeidspartner for politikere som er interessert i hundehelse. Vi har en faglig hundekompetanse som både LMD og direktorater benytter seg av jevnlig.
Nå står NKK i fare for å gå konkurs. I månedsskiftet juni/juli – etter fire måneder nedstenging av det meste av aktiviteter – vil NKK sentralt stå uten likvide midler, og måtte begjære oppbud.

NKK treffes ikke av regjeringens krisepakker
NKK reddes ikke av krisepakken til frivilligheten. Krisepakken erstatter tapte netto påmeldingsinntekter for to av våre hittil fem avlyste arrangementer. Den erstatter ikke tapt varesalg under utstillingene, ikke mulighetene for spons eller utleie av standplass til leverandører til bransjen. Søknadssummen som setter maksimal grense for tildelingsbeløp er på 1,2 millioner kroner. Tapet NKK har hatt siden starten av mars til dagens dato beløper seg til over fire millioner kroner. Tapet blir større måned for måned så lenge nedstengingen av aktivitet foregår. De virkelig store arrangementene og aktivitetene har NKK sommer og høst. Når det nå signaliseres at dette blir forbudt i hele 2020, medfører dette virkelig store tap for NKK i månedene som kommer.
Likviditetstapet er på kort sikt det mest kritiske punktet for oss. Vi har normalt en sunn drift med en stor kontantgjennomstrømming fra både egne og våre medlemsklubbers arrangementer. Denne likviditeten er nå helt borte.
En rammekreditt fra en bank ville løst det likviditetsmessige og gitt ro. Men vi får ikke tilgang til banklån med statlig garanti fordi vi er en ideell organisasjon og ikke registrert i foretaksregisteret. Heller ikke kontantstøtteordningen for små og mellomstore bedrifter hjelper oss, med samme begrunnelse, den favner ikke ideelle organisasjoner. Man må ha økonomisk overskudd som formål for å få både statsgaranti for banklån og kontantstøtte.

En viktig samfunnsaktør kan forsvinne
NKK er ikke et idrettslag drevet på frivillig basis. Vi har 35 ansatte som jobber for å sikre at avl og oppdrett foregår slik at det ivaretar hundevelferd og -helse. De jobber også med å tilrettelegge for aktiviteter og prøver og utstillinger for hundeeiere. Våre medarbeidere er høyt kompetente og bidrar til å lære opp oppdrettere. De bidrar også til samarbeid med Mattilsynet og LMD for å sikre at myndighetenes regelverk favner godt og riktig.
NKKs virksomhet genererer ikke bare arbeidsplasser hos oss. Helsetester og aktiviteter gir også arbeid til andre aktører. Helsetester på rasehunder for en sunn raseavl sikrer god hundehelse. Dette gjøres gjennom samarbeid med veterinærstanden og skaper arbeidsplasser der. Med titusenvis av dugnadstimer i året genereres vesentlig høyere verdier og aktivitet enn administrasjonens størrelse skulle tilsi. Et eksempel er når vi i normalsituasjon fyller Norges Varemesse til randen med hunder og hundeeiere over tre dager i november hvert år – over 30 000 mennesker er innom og skaper aktivitet og arbeid for både messe, transportselskaper og hoteller i og rundt Lillestrøm. Dette arrangementet alene bidrar med inntekter til lokalt næringsliv i størrelsesorden 15-20 millioner.

En viktig samfunnsaktør kan forsvinne, sier administrerende direktør Torbjørn Brenna og assisterende direktør Marianne Ono Njøten i Norsk Kennel Klub. De er bekymret for fremtiden i Hunde-Norge dersom organisasjonen går konkurs. (Foto: CF-Wesenberg/Kolonihaven.no)

NKK har de samme utfordringene som SMB-markedet
Vi kan ikke stanse driften og vente på at det går over. Vi har faste kostnader på linje med bedriftene som får kontantstøtte – og vi har inntektstap fra annet enn påmeldingsavgifter/billettinntekter på lik linje med dem.
Våre 72.000 engasjerte medlemmer får en bedre hverdag takket være sitt samvær og aktivitet med hund, og deres hunder får et bedre liv takket være vårt bidrag til deres velferd. Vi trenger hjelp på deres vegne slik at vi kan fortsette med den viktige samfunnsnyttige jobben vår – og vi trenger den hjelpen nå.
 
Kontaktpersoner:
Jan Helge Nordby, leder i hovedstyret i Norsk Kennel Klub – telefon 953 67 052
Torbjørn Brenna, administrerende direktør Norsk Kennel Klub – telefon 901 59 295