Regler – Elgsporprøve

GJENNOMFØRING OG BEDØMMELSE.

Generelt
Prøve på hjort likestilles med elg. I prøvereglene omtales bare elg.
Prøven skal gjennomføres med sporline som er minst 8m eller lenger. Avstanden mellom fører og hund skal som regel ikke være mindre enn 5m. I terreng hvor det er vanskelig å ta seg fram aksepteres at linen i kortere perioder slippes, eller at avstanden mellom fører og hund kortes inn.
Hunden skal føres i vanlig sele eller halsbånd. Strupehalsbånd eller pigghalsbånd er ikke tillatt. Hundeføreren har ikke lov til å styre hunden. Prøven kan gjennomføres på snødekt mark, men snødybden kan ikke være mer enn 10cm.

Prøvetid
Prøven skal pågå i minst 90 minutter etter at sporingen har startet og så lenge at dommeren med sikkerhet har forvisset seg om hundens evne til å spore elg.

Karakterskala Poeng
Utmerket 9-10
Meget godt 7-8
Godt 5-6
Bruktbart 3-4
Dårlig 0-2

Momenter:   Vekttall: Poeng:
1 Oppførsel i sporlinen 1,0 1-10
2 Evne til å spore 2,0 1-10
3 Arbeidstempo 1,0 1-10
4 Selvstendighet 1,0 1-10

MOMENT 1 – OPPFØRSEL I SPORLINEN (vekttall 1,0)
Hunden skal arbeide rolig og stille ved sporing, og skal være lett å følge i linen. Den skal ikke dra så hardt i linen at sporingsarbeidet eller førerens oversikt over terrenget foran blir umulig.
 

Hunden arbeider rolig og stille i sporlinen 9-10 p
Hunden drar i sporlinen i kortere perioder 7-8 p
Hunden drar i sporlinen i lengre perioder 5-6 p
Hunden sliter og drar så hardt i sporlinen at sporingsarbeidet forstyrres vesentlig 3-4 p
Hunden sliter og drar så hardt i sporlinen at sporingsarbeidet ikke kan gjennomføres på en forsvarlig måte 0-2 p

MOMENT 2 – EVNE TIL Å SPORE (vekttall 2,0)
Hunden skal vise interesse, vilje og evne til å følge spor som vitrer av elg. Hunden skal følge sporet nøye så lenge føreren vil. Hunden skal ikke la seg distrahere av annet vilt eller tamdyr.
Hunden skal ikke forlate det opprinnelige sporet for å ta et kryssende spor, dog kan kortere avvik tolereres. Dommer bør ikke godkjenne hunden dersom den, til tross for at den føres tilbake fra et kryssende spor, vegrer seg fra å spore videre på det opprinnelige sporet.

Hunden skal bruke alle sine sanser for å lokalisere elg. Får hunden vitring av elg som står ved siden av sporet og markerer dette, er dette til hundens fordel. Tar hunden en kort stopp i sporingsarbeidet på opphøyninger i terrenget for å lytte, prøve vinden, eller markerer det stedet der hvor elgen antas å befinne seg, er dette til hundens fordel.

Det skal innledningsvis spores i minst 30 min. Deretter tar prøvegruppen pause. Hunden skal ikke ha vitring fra sporet under pausen og avstanden mellom rasteplassen og sporet bør derfor være minst 100m. Pausens lengde skal være minst 30 min. (pausen er innlagt for å etterligne praktisk ettersøk der ompostering skjer etter at elgen har gått ut av terrenget). Deretter fortsetter sporingen på det opprinnelige sporet i ytterligere 30 min. eller lenger, helt til dommeren har forvisset seg om hundens evne til å spore. Sporingen skal aldri avsluttes på sti eller veg, men fortsette et godt stykke videre.
 

Hunden sporer rolig og bestemt uten avvik fra sporet og har god kontroll på terrenget foran seg 9-10 p
Hunden sporer rolig og bestemt med små avvik fra sporet, utreder evt. tap raskt 7-8 p
Hunden sporer med mindre avvik fra sporet, mister sporet en gang, men kan på egen hånd eller med hjelp av fører finne igjen sporet og dermed fullføre sporingen 5-6 p
Hunden mister sporet mer enn en gang, men kan på egen hånd eller med hjelp av fører finne igjen sporet og dermed fullføre sporingen 3-4 p
Hunden mister sporet etter kort tid og er ikke interessert i å finne igjen sporet og/eller fortsette sporingen 0-2 p

MOMENT 3 – ARBEIDSTEMPO (vekttall 1,0)
Hunden skal arbeide i et rolig tempo og på en måte som gjør at den kan fungere effektivt i en praktisk ettersøkssituasjon. Hunden skal ikke arbeide i så stor fart at den åpenbart sliter seg ut unødvendig raskt. Den skal heller ikke ha så lav fart at arbeidet tar unødvendig lang tid, eller at den til stadighet må oppmuntres til å fortsette sporingen.
 

Hunden arbeider i et utmerket tempo, forsiktig i terrenget og fungerer effektivt 9-10 p
Hunden arbeider i et meget bra tempo 7-8 p
Hunden arbeider i et godt tempo. Enkelte perioder for raskt 5-6 p
Hunden arbeider i et brukbart tempo. Enkelte perioder for sakte 3-4 p
Hunden arbeider i et tempo som ikke er akseptabelt. Den stresser og vimser eller arbeider så langsomt at den må oppmuntres flere ganger. Den kan ikke godkjennes som ettersøkshund 0-2 p

MOMENT 4 – SELVSTENDIGHET (vekttall 1,0)
Hundens skal vise evne til selvstendig å følge sporet, samt å utrede eventuelle tap. Den skal arbeide på egen hånd uten at den styres med linen. Lavmelt ros som oppmuntrer og støtter hunden er tillatt.
 

Hunden arbeider selvstendig på en rolig, stille og aktiv måte, uten støtte og hjelp fra fører 9-10 p
Hunden arbeider aktivt og selvstendig, ringer ved tap, evt. med lavmelt støtte fra fører 7-8 p
Hunden har visse problemer når elgen har vinklet. Noe hjelp av fører kreves, ikke evne til helt selvstendig tapsarbeide 5-6 p
Hunden har problemer når elgen har vinklet. Bruker unødvendig lang tid til tapsarbeide som også krever støtte og hjelp fra fører 3-4 p
Fører må hele tiden styre hunden med lina og til stadighet oppmuntre den til å fortsette sporingen 0-2 p

KRAV TIL GODKJENNING Det skal bare brukes godkjent eller ikke godkjent. For at hunden skal godkjennes kreves:
– at hunden har oppnådd minst 25 poeng sammenlagt.
– at hunden ikke har mindre enn 3 poeng i noe moment.
Ved godkjent elgsporprøve skal det utstedes særskilt sporprøvebevis.

(Teksten er hentet fra NKKs ”Regler for elgsporprøve” gjeldende fra 1/1-07)